Forside > Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Rejsebetingelser for rejser med Spa Tours

SALGSBETINGELSER

Rejsebetingelser for rejser med Spa Tours

Bestilling

Tilmelding kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til Spa Tours. Telefonnummer til Spa Tours er 87 38 11 00 og e-mail: kontakt@spa-tours.dk. Tilmelding er bindende for kunden og for Spa Tours, når Spa Tours skriftligt/mundtligt har bekræftet tilmeldingen. Hermed accepterer kunden de oplyste vilkår og betingelser for rejsen på Spa Tours' hjemmeside.

 

Depositum og betaling

Kunden er forpligtet til at indbetale et depositum for rejsen til Spa Tours. Depositum på 1.500 kr. pr. rejsende (medmindre flybilletterne er dyrere end depositummet, hvormed depositummet justeres). Der indbetales til Spa Tours på bestillingsdatoen efter Spa Tours skriftligt har bekræftet kundens tilmelding af rejsen, med mindre anden aftale foreligger. Hvis depositum ikke indbetales rettidigt, er Spa Tours berettiget til at annullere kundens tilmelding uden forudgående varsel.

Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet. Det fulde ansvar for at navn i pas og rejsedokumenter stemmer overens, påhviler kunden. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navn i pas og rejsedokumenter, kan kundens afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab eller Spa Tours. Afvisningen vil blive betragtet som en afbestilling fra kundens side med deraf afbestillingsgebyrer til følge.

Såfremt kunden tilmelder sig rejsen mindre end 30 dage før den aftalte rejsedag, skal det fulde beløb for rejsens pris være Spa Tours i hænde samme dag, når Spa Tours skriftligt har bekræftet kundens tilmelding af rejsen. Betaling der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger Spa Tours til at annullere kundens tilmelding uden forudgående varsel.

Efter bestilling fremsender Spa Tours voucher samt rejsebevis med betalingsfrister, afrejsetidspunkter samt ankomsttider. Eventuelle flybilletter fremsendes pr. mail, så snart Spa Tours har modtaget det fulde beløb for rejsen.

Ved indløsning af gavekort: Spa Tours forbeholder sig ret til at opkræve merbetaling ved evt. prisstigning i forbindelse med bestilling af rejsen.

Betaling af depositum og restbeløb bedes foretaget med danske og internationale kreditkort ved at følge dette link til betalingsportalen: http://www.spa-tours.dk/betal

Eller på Spa Tours bankkonto: 2211-3487 502 463. 

 

Kundens særlige ønsker

Særaftaler, baseret på kundens særlige ønsker, skal for at have gyldighed fremgå af aftalen/rejsebekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres. (f.eks. indtalt telefonbesked eller e-mail) 

Spa Tours og kunden er berettigede til at indgå aftaler, der fraviger vilkårene i nærværende generelle rejsebetingelser, herunder fx om kundens bindende tilmelding, indbetaling af depositum og af restbeløbet, samt fristerne herfor, såfremt kunden inden aftalens indgåelse tydeligt informeres om fravigelsen. Særlige aftaler mellem kunden og Spa Tours, der fraviger de generelle rejsebetingelser for Spa Tours, er gyldige i det omfang disse aftaler klart kan dokumenteres (f.eks. indtalt telefonbesked eller e-mail).

 

Pas og visum

Spa Tours oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har en rejsende ikke dansk pas, skal dette meddeles Spa Tours ved tilmeldingen af rejsen, således at Spa Tours kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos rette lands ambassade. Undlader kunden at afgive sådanne oplysninger ved kundens tilmelding af rejsen, har Spa Tours intet ansvar for de følger, som eventuelle manglende indrejsedokumenter måtte have for den rejsende, og der kan følgelig ikke gøres noget krav gældende overfor Spa Tours. Denne ansvarsfraskrivelse gælder også i tilfælde af, at kunden måtte have afgivet sådanne oplysninger ved tilmeldingen af rejsen, og hvor Spa Tours har henvist den rejsende til selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter.

Kunden gøres særligt opmærksom på, at ved visse rejser udenfor EU stiller nogle lande krav om, at passet skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter ankomst til rejsemålet.

 

Rejse-, Ulykke og bagageforsikring

Danske statsborgere med dansk sygesikringsbevis får dækket nødvendig lægebehandling ved ferierejser i Europa under en måneds varighed. Det gule sygesikringsbevis gælder dog ikke for hjemtransport fra ferierejser. Yderligere er der ikke nogen dækning for lægehjælp/hospitalsophold på rejser udenfor EU. Dette gælder bl.a. for rejser til Montenegro og Kroatien. Spa Tours anbefaler på det kraftigste, at der tegnes afbestillings - og evt. ferieforsikring via Spa Tours eller hos eget forsikringsselskab. Afbestillingsforsikringen skal bestilles og betales ved reservation af rejsen.

 

Glemte sager

GÆSTERNE HAR SELV ANSVAR FOR DERES BAGAGE! Kunden opfordres til at tegne en rejseforsikring, der dækker for mistet bagage. 

Særlige regler ifb. med bagage fra lande udenfor EU

Det er ikke tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

 

Afbestilling/ændringer af rejsen

Afbestilling af rejser/ophold kan foretages af kunden indtil 60 dage før afrejsedagen dog med tab af indbetalt depositum. Afbestilling af rejsen er først effektiv fra det tidspunkt, Spa Tours har kundens skriftlige afbestilling i hænde. Afbestilles rejsen fra 60 dage – 31 dage før afrejsedagen er 50 % af rejsens totalpris mistet eller skal indbetales rettidigt, samt eventuelle af Spa Tours erlagte gebyrer. Ved afbestilling af rejser fra 30 dage før afrejsedagen mistes det fulde beløb og den rejsende har ikke krav på godtgørelse. Spa Tours anbefaler, at kunden kontakter sit forsikringsselskab og tegner en afbestillingsforsikring der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Er der tegnet afbestillingsforsikring, får man det fulde beløb retur, hvor forsikringen er tegnet. Såfremt man ønsker at ændre datoen for "kør-selv-opholdet", er det mod betaling af et administrationsgebyr på 250 kr.

 

Aflysninger og ændringer fra Spa Tours side

Spa Tours er berettiget til uden ansvar at aflyse eller afbryde rejsen i fald af truende Force Majeure (herunder fx men ikke begrænset til krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris (gælder kun for pakkerejser), og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Spa Tours er endvidere berettiget til senest 6 uger før den aftalte afrejsedag at aflyse den tilmeldte rejse ved markant manglende deltagerantal. I et sådant tilfælde har kunden alene krav på refundering af rejsens pris og ikke yderligere erstatning. Priserne er baseret på de i øjeblikket (se prisliste) gældende tariffer og valutakurser.

 

Rejseforsikring

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Spa Tours anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere.

 

Kundens pligter

Det er den rejsendes ansvar at opfylde gældende indrejseregler og vaccinationskrav på rejsemålet. Kunden har pligt til at kontrollere at de fra Spa Tours modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte. Såfremt det ikke måtte være tilfældet, har kunden pligt til i god tid inden afrejsedagen at informere Spa Tours herom.

Kunden har pligt til at sørge for gyldigt pas samt eventuelle visum og vaccinationer. Yderligere skal kunden møde rettidigt i overensstemmelse med de i rejseplanens anviste mødetider og i øvrigt rette sig efter hotellets og transportmidlets ordensregler. Det forventes også, at rejsende opfører sig sådan, at medrejsende ikke føler sig generet, og Spa Tours kan i ekstremt grove tilfælde bortvise gæsten fra videre deltagelse på rejsen.

Kunden skal såfremt der opstår problemer på rejsen og under opholdet tage telefonisk kontakt til Spa Tours, så eventuelle fejl og mangler kan rettes.

Personer med svære psykiske lidelser, svære hjertelidelser og alkoholproblemer bør ikke tage på kurophold. Kørestolsbrugere kan medtages, når der følger en hjælper med. Spa Tours anbefaler, at folk selv medtager medicin samt den originale emballage af den daglige medicin, lægeudskrifter, undersøgelser og røntgen. Lægepersonalet på det respektive hotel ordinerer behandlingerne, og Spa Tours påtager sig intet ansvar for dette. Lægerne kan nægte en rejsende adgang til kurene, hvis den rejsende opfattes som værende for syg til kuropholdet.

 

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Spa Tours eller dets stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at Spa Tours straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal gøres gældende skriftligt og være Spa Tours i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Spa Tours er medlem af Rejsegarantifonden (nummer 1743).

 

Generelt

Optræder gæsten uansvarligt og med gene for andre, kan Spa Tours nægte gæsten gennemførelse af rejsen, og gæsten skal selv sørge for hjemtransport.

Spa Tours forbeholder sig retten til at bruge andre flyselskaber. Rabatter fra kampagner kan ikke kombineres, såsom nyhedsbreve, gensynsrabat mm. Gavekort og tilgodehavender, som er udstedt på et specifikt ophold kan ændres til beløb til brug for alle destinationer men kan ikke refunderes. Dette gælder også såfremt det specifikke hotel eller pakke ikke er til salg længere.

 

Lovvalg/værneting

Ethvert krav mellem parterne der udspringer af kundens aftale med Spa Tours skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af rejseankenævnet, skal afgøres ved Retten i Århus.

Med forbehold for trykfejl i brochurer og prislister. 

 

EU persondataforordning

Du kan dele dine personlige identitetsoplysninger med os ved at være i kontakt med en af vores medarbejdere via e-mail, telefon eller pr. post.

Når du sender dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.

Personoplysninger er nødvendige for at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. 

 

CVR: 29 17 22 77

 

Det siger vores kunder


”Servicen har været i top fra start til slut fra Spa Tours side”
”Hotellets faciliteter, termalbade, wellness, massager og beliggenheden midt i en grøn oase, samt de anbefalede restauranter var i top”
”Vi fik en rigtig god tur” 

 

Jens Jørgen Madsen fra Hedensted Gruppen


"Vi var 50 personer af sted. Ingen havde forventninger til turen. Det var jo ”bare” til Tyskland."
"Alle 50 personer havde armene over hovedet på vejen hjem. Vi havde været i paradis i en weekend."
"Hotellet lever fuldt ud op til sine 5 stjerner. Luksus og velvære hele vejen fra værelser til wellness afdeling. Afstressende atmosfære i baren og et overflødighedshorn af oplevelser i restauranten."
"Vi kommer helt sikkert igen"

Jacob Alsing fra Fagbladsgruppen


"Meget fint ophold og vi havde en rigtig god tur"
"Budapest er en dejlig by og alt fungerede perfekt"
"Det var første gang at vi prøvede det med spa og wellness, men bestemt ikke sidste gang"

 

Gitte Thiel fra Tandlægerne Bruun & Reumert


”Som team-kursusarrangør var det dejligt at samarbejde med Spa Tours, hvor man oplevede at man var i fokus, og at tingene bare fungerede”
”Også på destinationen klappede alt perfekt, og Sol Umag og området er et dejligt sted til både in- og outdoor-aktiviteter”
”Til slut en ikke uvæsentlig ting – det er mere økonomisk at afholde kursus der i fire dage, end det er herhjemme”

Henrik Vistisen fra Scandinavian Business Partners


"Rigtig fin tur og vi var alle enige om at det var en super oplevelse"
"Måske en gentagelse for vores familier"
"Budapest er en fantastisk by og vi nød opholdet meget"

Rune Mossin fra Bell Add

Kontakt os gerne for råd og vejledning
wellness